REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI “TVSATELIT SI GORENJE ITI UTILEAZA LOCUINTA”

ART 1

ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL

1). Campania TVSATELIT SI GORENJE ITI UTILEAZA LOCUINTA' este organizata si desfasurata de catre Bauer Media SCS, editor al publicatiei TVSatelit, societate comerciala româna cu sediul social în Bucuresti, Bvd. Dimitrie Pompeiu Nr. 6, cladire Novo Parc, sector 2, înregistrata în registrul comertului cu nr. de ordine J/40/17404/2007, având codul unic de înregistrare RO 22424325 si contul bancar IBAN RO15BACX0000000163744001 deschis la Unicredit Tiriac BANK S.A., denumita în continuare „Organizatorul'.

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament
2). Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate la sediul Bauer Media SCS, Bvd. Dimitrie Pompeiu Nr. 6, cladire Novo Parc, sector 2, sau la numarul de telefon 021.20.30.948.
3). Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari in „TVSatelit', si inregistrarea acestor modificari la autoritatile competente.

ART. 2
TEMEIUL LEGAL
Campania promotionala „TVSATELIT SI GORENJE ITI UTILEAZA LOCUINTA' este organizata in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare, acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiului.
ART. 3

TERITORIUL SI DURATA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

2
BAUER MEDIA SCS
1.) Campania promotionala TVSATELIT SI GORENJE ITI UTILEAZA LOCUINTA' este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
2). Campania promotionala TVSATELIT SI GORENJE ITI UTILEAZA LOCUINTA se desfasoara in revista TVSatelit pe durata a trei numere consecutive: nr.10 din 11 mai, ediţia 11 din 25 mai şi ediţia nr.12 din 8 iunie 2013, iar castigatorii premiilor vor fi anuntati in numarul 14/ 2013 al revistei TVSatelit din 6 iulie 2013.
Concursul se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.
3). Dupa data incheierii concursului, produsele participante isi pierd calitatea de produse participante la concurs.
4). Fiecare dintre premii trebuie sa fie revendicat in conformitate cu prevederile corespunzatoare ale Regulamentului, in caz contrar premiul respectiv nemaifiind datorat de catre Organizator.
ART. 4
DREPTUL DE PARTICIPARE
1). Prezentul regulament se desfasoara in conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiului.
2). In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este minor (cu varsta sub 18 ani), acesta va fi indreptatit sa intre in posesia premiului doar cu acordul scris al parintilor sau al tutorelui sau legal, iar in cazul in care castigatorul unuia dintre premii este incapabil de drept (ca urmare a unei alte situatii decat neimplinirea varstei de 18 ani), acesta va fi indreptatit sa intre in posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui sau legal.
3). La acest concurs pot participa toate perosoanele fizice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii organizatorului, precum si cei ai partenerilor acestuia, care sunt implicati in organizarea si desfasurarea concursului, si nici rudele de gradul I, ale persoanelor fizice generic individualizate anterior.
4). Participarea la campania TVSATELIT SI GORENJE ITI UTILEAZA LOCUINTA' si/sau revendicarea oricarui premiu confirma acceptarea neconditionata a fiecarui participant ca numele, fotografiile si materialele filmate cu participantii si castigatorii sa poata fi facute publice si folosite de organizator in scop publicitar, nelimitat teritorial si/sau temporal, precum si prin utilizarea oricarei modalitati de promovare (ex. internet, afisaj stradal etc.).
3
BAUER MEDIA SCS
5). Prin participarea la concurs, persoanele fizice in cauza accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de organizator sau subcontractanti ai acestora, ulterior, in cadrul altor aplicatii similare, de marketing direct, etc.
La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6, Sector 2, Bucuresti, Organizatorul se obliga:
a. sa confirme solicitantului, in mod gratuit pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele sale personale;
b. sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze sau sa stearga datele a caror prelucrare nu este conforma cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in mod gratuit;
c. sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
6). In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. In caz contrar, litigiul va fi inaintat spre solutionare instantelor judecatoresti competente romane de la sediul organizatorului.
Prezentul concurs se desfasoara in acord cu prevederile Codului Fiscal al Romaniei in vigoare.
7). Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor de identitate (nume, prenume, adresa, numar telefon, CNP) sa intre in baza de date a organizatorului – Bauer media SCS, numar de operator 10657, conform legii 677/2001 si a partenerilor acestuia, acestea putand fi folosite pentru activitatile de marketing ale acestora.
8). Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
ART. 5
PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE
Valoarea totala si bruta a premiilor este de 5000lei.
Premiile sunt:
o 1 x Masina de spalat
o 1 x Cuptor cu microunde
4
BAUER MEDIA SCS
o 1 x masina de facut paine
o 1 x storcator de fructe
o 1 x storcator citrice
o 1 x blender
o 1 x mixer
o 1 x prajitor de paine
o 1 x rasnita de cafea
o 1 x robot de bucatarie
o 1 x fierbator
ART. 6
MECANISMUL CONCURSULUI
In perioada 11 mai – 8 iunie 2013, in revista TVSatelit , editiile 10, 11 si 12, vor fi publicate 3 taloane .
Pentru a participa la prezenta campanie, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:
– sa achizitioneze in perioada 11 mai – 8 iunie 2013 revista TvSatelit.
– sa completeze citet, cu majuscule, taloanele, sa-le decupeze, si sa-le trimita la CP 95, OP 18, sector 1, Bucureti pana la data de 21 iunie 2013. Sa mentioneze pe plicuri revista si numele campaniei
Extragerea castigatorilor va avea loc in data de 1 iulie.
Vor participa la tragerea la sorti toti participantii care au trimis toate cele 3 taloane.
Casitgatorii vor fi publicati in revista TVSatelit nr 14 din 6 iulie.
Revendicarea premiului se va face de luni până vineri intre orele 10:00 si 17:00 la numărul de telefon 021/ 20.30.948 (linie cu tarif normal) sau prin email la adresa [email protected], Email-ul trebuie sa contina si urmatoarele date: nume, prenume, adresa completa, numar telefon, numele revistei, numele concursului, precum si premiul castigat, in termen de maxim 30 de zile de la data publicarii listei de castigatori, in caz contrar premiile raman in proprietatea Bauer Media SCS. Premiile revendicate vor fi expediate in termen de 30 de zile de la data revendicarii premiului, prin intermediul Postei Romane.
ART. 7
LIMITAREA RASPUNDERII
Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.
5
BAUER MEDIA SCS
In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
 pierderile, intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de telefonie mobila fixa sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;
 situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi serie unica; in acest caz va fi validat castigator acel participant care face dovada revistei, in original, care are seria unica castigatoare ;
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
ART. 8
MINORII SI PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCITIU
In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile oferite in Campanie este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, sau persoana in imposibilitate fizica de a se deplasa, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul parintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricarei alte persoane imputernicite in acest sens.
In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile oferite in Campanie este o persoana cu capacitate de exercitiu restransa, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prezentand acordul scris al parintelui, tutorelui sau reprezentantului sau legal, sau al oricarei alte persoane imputernicite in acest sens.
Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea oficiala a premiului reprezentantilor persoanelor aici indicate, care au justificat calitatea acestora, precum si de
6
BAUER MEDIA SCS
plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de aceasta provenite de la terte parti.
ART. 9
CONFIDENTIALITATEA DATELOR
1). Prin participarea, indiferent de modalitatea tehnica, la concurs, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora.
2). Participantilor la concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu completarile si modificarile ulterioare, printre care:
 dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;
 dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
 dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
3). Prin participarea la concurs participantii isi dau acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal si cu privire la includerea acestor date in baza de date a Organizatorului (operatorul de date personale nr. 2892), organizata pe durata concursului.
4). Scopul acestei baze de date consta exclusiv in pastrarea evidentei castigatorilor concursului, aceasta urmand a fi pastrata in conformitate cu prevederile legale in materie fiscala.
ART. 10
DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
7
BAUER MEDIA SCS
Persoanele care si-au comunicat datele personale sunt titulari ai urmatoarelor drepturi, conform Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date:
 Informarea persoanei vizate
 Identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
 scopul in care se face prelucrarea datelor;
 Informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
 Orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.
Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
 informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
 comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
 informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
 informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
 informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca
8
BAUER MEDIA SCS
doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
Dreptul de interventie asupra datelor
 dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
 notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
9
BAUER MEDIA SCS
Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
In vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus, persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere, solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectandu-se celelalte garantii prevazute de prezenta lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, in urmatoarele situatii:
decizia este luata in cadrul incheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de incheiere sau de executare a contractului introdusa de persoana vizata sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
10
BAUER MEDIA SCS
decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost incalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.
Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.
ART. 11
TAXE SI IMPOZITE
Campania se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII. Impozitul pentru premiile in produse ce depasesc valoarea de 600 RON net va fi suportat de catre ORGANIZATOR. Impozitul pentru premiile in bani ce depasesc valoarea de 600 RON net va fi suportat de catre CASTIGATOR, acesta fiind oprit castigatorului din suma castigata. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.
ART. 12
INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI
Prezenta campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora* sau printr-o decizie a Organizatorului.*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul
11
BAUER MEDIA SCS
imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
ART. 13
LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Bauer Media SCS, cu sediul in Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti, in termen de maxim 4 (patru) saptamani de la data tragerii la sorti. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.

 

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe avantaje.ro
Urmărește-ne pe Google News
Recomandari
Publicitate
ELLE
Libertatea
Unica.ro
VIVA!
substantial.ro
Retete
Baby
CSID
Kudika
Descopera.ro
Doctorul Zilei
Diva Hair
Sfatul medicului
Sfatul parintilor
TV Mania
Shtiu.ro
Trending news